Περίληψη σχεδίου κινητικότητας

Το σχέδιο «Διευρύνοντας τους Ευρωπαϊκούς ορίζοντες του σχολείου μας» που εκπονεί το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου επιζητεί να διευρύνει τους ορίζοντες του προσωπικού του πέρα από τα τοπικά όρια, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και αποδοτικότητας, και της μαθησιακής διαδικασίας.  

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας με στόχο την επιμόρφωσή τους, ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας,  της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των προβλημάτων της σχολικής τάξης. Στοχεύουν επίσης, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και στη συστηματικότερη χρήση των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής και Ευρωπαϊκής συνείδησης της σχολικής κοινότητας.